Albanian tölur frá 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nûll Zero -
1 Einn Një -
2 Tveir Dy -
3 þrír Tre -
4 Fjórir Katër -
5 Fimm Pesë -
6 Sex Gjashtë -
7 Sjö Shtatë -
8 átta Tetë -
9 Níu Nëntë -
10 Tíu Dhjetë -
11 Ellefu Njëmbëdhjetë -
12 Tólf Dymbëdhjetë -
13 þrettán Trembëdhjetë -
14 Fjórtán Katërmbëdhjetë -
15 Fimmtán Pesëmbëdhjetë -
16 Sextán Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sautján Shtatëmbëdhjetë -
18 átján Tetëmbëdhjetë -
19 Nítján Nëntëmbëdhjetë -
20 Tuttugu Njëzet -
21 Tuttugu einn Njëzet e një -
22 Tuttugu og tvær Njëzet e dy -
23 Tuttugu og þrjú Njëzet e tre -
24 TuttuguogQögurra Njëzet e katër -
25 Tuttugu og fimm Njëzet e pese -
26 Tuttugu og sex Njëzet e gjashtë -
27 Tuttugu og sjö Njëzet e shtatë -
28 Tuttugu og átta Njëzet e tetë -
29 Tuttugu og níu Njëzet e nëntë -
30 þrjátíu Tridhjetë -
31 þrjátíu og einn Tridhjetë një -
32 þrjátíu og tveimur Tridhjetë e dy -
33 Thirty þrír Tridhjetë e tre -
34 Thirty fjórir Tridhjetë e katër -
35 þrjátíu og fimm Tridhjetë e pesë -
36 þrjátíu og sex Tridhjetë e gjashtë -
37 þrjátíu og sjö Tridhjetë e shtatë -
38 Thirty átta Tridhjetë e tetë -
39 þrjátíu og níu Tridhjetë e nëntë -
40 Fjörutíu Dyzetë -
41 Fjörtíu og eitt Dyzet e një -
42 Fjörutíu og tvær Dyzet e dy -
43 Fjörutíu þrír Dyzet e tre -
44 Fjörutíu og fjóra Dyzet e katër -
45 Fjörutíu og fimm Dyzet e pesë -
46 Fjörutíu og sex Dyzet e gjashtë -
47 Fjörutíu og sjö Dyzet e shtatë -
48 Fjörutíu og átta Dyzet e tetë -
49 Fjörutíu og níu Dyzet e nëntë -
50 Fimmtíu Pesëdhjetë -
51 Fimmtíu og eitt Pesëdhjetë e një -
52 Fimmtíu og tvö Pesëdhjetë e dy -
53 Fimmtíu og þremur Pesëdhjetë e tre -
54 Fimmtíu og fjórir Pesëdhjetë e katër -
55 Fimmtíu og fimm Pesëdhjetë e pesë -
56 Fimmtíu og sex Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Fimmtíu og sjö Pesëdhjetë e shtatë -
58 Fimmtíu og átta Pesëdhjetë e tetë -
59 Fimmtíu og níu Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sextíu Gjashtëdhjetë -
61 Sextíu og eitt Gjashtëdhjetë e një -
62 Sextíu og tvö Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sextíu og þremur Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sextíu og fjórir Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sextíu og fimm Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sextíu og sex Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sextíu og sjö Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sextíu og átta Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sextíu og níu Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sjötíu Shtatëdhjetë -
71 Sjötíu og einn Shtatëdhjetë e një -
72 Sjötíu tveir Shtatëdhjetë e dy -
73 Sjötíu og þrjú Shtatëdhjetë e tre -
74 Sjötíu fjórir Shtatëdhjetë e katër -
75 Sjötíu og fimm Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sjötíu og sex Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sjötíu og sjö Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sjötíu og átta Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sjötíu og níu Shtatëdhjetë e nëntë -
80 áttatíu Tetëdhjetë -
81 áttatíu ein Tetëdhjetë e një -
82 áttatíu tveir Tetëdhjetë e dy -
83 áttatíu þrír Tetëdhjetë e tre -
84 Tuttugu og níu Tetëdhjetë e katër -
85 áttatíu og fimm Tetëdhjetë e pesë -
86 áttatíu og sex Tetëdhjetë e gjashtë -
87 áttatíu og sjö Tetëdhjetë e shtatë -
88 áttatíu og átta Tetëdhjetë e tetë -
89 áttatíu og níu Tetëdhjetë e nëntë -
90 Níutíu Nëntëdhjetë -
91 Níutíu einn Nëntëdhjetë e një -
92 Níutíu og tveir Nëntëdhjetë e dy -
93 Níutíu þrír Nëntëdhjetë e tre -
94 Níutíu fjórir Nëntëdhjetë e katër -
95 Níutíu og fimm Nëntëdhjetë e pesë -
96 Níutíu og sex Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Níutíu og sjö Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Níutíu og átta Nëntëdhjetë e tetë -
99 Níutíu og níu Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Eitt hundrað Njëqindë -